ADD:NO.6-1-2203 PUBLIC GARDEN,HUAZHONG,BORTHERN OF FUXING ROAD,
EAST YANGGUANG ST,BAODING CITY,CHINA

TEL:

+86-312-3070118/3050118

FAX:

+86-312-3027600

tomas@dalihoist.com +86-137 312 101 68

yelia@dalihoist.com +86-135 033 880 11

cherry@dalihoist.com +86-137 312 091 08

cassiel@dalihoist.com +86-188 312 295 39